لیست قیمت گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی سامسونگ

سامسونگ Galaxy A۳۴

۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۹۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴e

۲.۹۵۰.۰۰۰ تا ۴.۵۴۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۱۳

۵.۳۵۵.۰۰۰ تا ۵.۷۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۴

۷.۶۷۷.۰۰۰ تا ۷.۸۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۲s ۵G

۱۳.۶۹۹.۰۰۰ تا ۱۵.۵۹۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۵۳ ۵G

۱۳.۳۸۰.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۷۲

سامسونگ Galaxy A۷۳ ۵G

۱۸.۶۹۰.۰۰۰ تا ۲۲.۴۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۲

۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۸۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۳۳ ۵G

۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۴.۲۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۲ ۵G

سامسونگ Galaxy A۲۳

۶.۹۰۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۳

۶.۶۸۰.۰۰۰ تا ۸.۷۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۳۲ ۵G

سامسونگ Galaxy M۳۳

۹.۲۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۲۲

سامسونگ Galaxy M۲۳

۵.۹۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۵۲ ۵G

۱۴.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۶۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴s

۳.۸۵۰.۰۰۰ تا ۵.۴۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy M۱۳

۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸.۲۵۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۰۴

۳.۴۰۰.۰۰۰ تا ۴.۲۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy F۲۳

سامسونگ Galaxy A۳۴

۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۹۵۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴

۴.۵۲۰.۰۰۰ تا ۶.۶۹۹.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۱۴ ۵G

۷.۴۵۰.۰۰۰ تا ۷.۹۰۰.۰۰۰

سامسونگ Galaxy A۲۴ ۴G

۶.۹۹۹.۰۰۰ تا ۸.۸۰۰.۰۰۰

source

توسط